متخصص جراحی عمومی از دانشگاه باهنر کرمان و عضو انجمن لیزر پزشکی ایران