رتبه 2 کلینیکال پاتولوژی
رزیدنت دانشگاه علوم تحقیقات