دارای بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم تحقیقات