رتبه 1 داخلی داخلی کوچیک
دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران